Uddannelsesparathedsvurdering

Alle elever i 8. klasse vil blive vurderet ud fra tre parametre: 

 • Personlige
 • Sociale
 • Faglige forudsætninger

Det betyder, at vurderingen tager sit udgangspunkt i hver enkelt elevs forudsætninger for at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Personlige forudsætninger

For at kunne danne et så præcist billede af elevens personlige forudsætninger vurderes der på fem fokusområder:

Selvstændighed, motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed.

 • Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger. Det kan også være, at eleven viser at han/hun er uafhængig af kammeraternes valg, eller at de tør stå ved egne ideer eller valg. Selvstændighed kan også handle om at have et fritidsjob.
 • Motivation for uddannelse og lyst til læring; eleven søger selv ny viden om uddannelse, eller bevæger sig målrettet mod sit uddannelsesmål gennem engagement i timerne.
 • Ansvarlighed; at eleven er forberedt til timerne og medbringer relevante redskaber, bøger m.v. Det kan også være om eleven kan overholde aftaler indgået med lærerne, eller kammerater i f.eks. et gruppearbejde. Tager eleven sit ansvar på sig for udførelse af opgaver i et gruppearbejde. Kan eleven modtage konstruktiv kritik.
 • Mødestabilitet; eleven møder til tiden til alle timer og har lavt fravær. Det kan også her have betydning om eleven er i stand til at passe et fritidsjob eller fritidsaktivitet.
 • Valgparathed i forhold til valg af ungdomsuddannelse og har sat sig ind i hvilken uddannelse som er relevant samt hvilke muligheder og alternativer der findes. Eleven viser, at han/hun kan reflektere over sit uddannelsesvalg og er aktiv, engageret og opsøgende i den proces.

Det kan også være at eleven kan reflektere over egne interesse og evner og koble det sammen med et muligt uddannelsesvalg. Er eleven realistisk omkring egne evner.

Sociale forudsætninger

De sociale forudsætninger vurderes ud fra:

Samarbejdsevne, respekt og tolerance.

Igen handler det om, hvorvidt elevens forudsætninger for at kunne tage en ungdomsuddannelse er til stede.

 • Samarbejdsevne; at kunne løse opgaver sammen med andre, her ses især på, hvordan eleven handler i et gruppearbejde, sørger eleven for at alle er med og får nødvendig hjælp i gruppen. Kan eleven tåle, at deres egne ideer må vige til fordel fra andre elevers?
  Kan eleven samarbejde med lærerne og anvende den feedback, som de får herfra og er eleven i stand til at tilsidesætte egne behov og indgå kompromiser.
  At kunne overholde fælles aftaler og at bidrage positivt til fællesskabet.
 • Respekt; er i denne sammenhæng at udvise respekt for og tolerere andre mennesker og deres forskelligheder, respekt for materialer og omgivelser.
  Det handler også om at være i stand til at anerkende og respektere andres holdninger. Har eleven situationsfornemmelse og forståelse for sociale hierarkier. Kan de forstå, at kammeraters og læreres meninger ikke altid skal vægtes på samme måde.
 • Tolerance; at kunne rumme og samarbejde med andre, der er forskellige fra en selv; det drejer sig grundlæggende om at prøve at forstå og acceptere andre menneskers meninger, væremåde, kultur og religion etc.
  Kan eleven udvise empati; aflæse andre og sætte sig i andres sted.

Faglige forudsætninger

Handler først og fremmest om, at eleven har et vist niveau i læsning, matematik og naturvidenskab.

Ellers vil eleven med stor sandsynlighed få svært ved at klare de krav, der stilles på en ungdomsuddannelse.

Dernæst vil et bredere fagligt standpunkt blive vægtet med henblik på, om eleven samlet kan vurderes fagligt uddannelsesparat.

Ovenstående er et udvalg af forudsætninger, der kan ligge til grund for vurderingen.

Det er væsentligt at holde sig for øje, at samtlige forudsætninger ikke nødvendigvis skal være opfyldt, men at der er tale om en helhedsbetragtning i forhold til at blive vurderet uddannelsesparat.

Vurderet uddannelsesparat?

Hvis du er vurderet uddannelsesparat skal du i 9. klasse sammen med dine forældre udarbejde, selv underskrive og afsende en uddannelsesplan i optagelse.dk, som er din ansøgning til den valgte ungdomsuddannelse eller 10. klasse (folkeskole, privatskole, efterskole). Dette skal foregå inden den 1. marts 2016.

Vurderet ikke uddannelsesparat?

Hvis du bliver vurderet ikke uddannelsesparat, skal du sammen med dine forældre deltage i et møde, som du bliver indkaldt til inden den 1. marts 2015. Sammen med skolen og din UU-vejleder bliver der lagt en vejledningsplan for, hvordan du bliver uddannelsesparat.

Du vil løbende modtage individuel- og gruppevejledning med det formål at gøre dig uddannelsesparat. Som en del af den målrettede vejlednings- og skoleindsats skal du deltage i obligatorisk brobygning i 9. klasse, hvor du kommer til at opleve en ungdomsuddannelse i en uge.

Sammen med din UU-vejleder og dine forældre skal du udarbejde og fremsende din uddannelsesplan senest den 1. marts 2016.

Du kan printe information om uddannelsesparathed her.

Med venlig hilsen

UU-vejlederne