Uddannelse og job

Det obligatoriske emne uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) har skiftet navn til uddannelse og job (UJ).

I bemærkningerne til lovforslaget står der blandt andet: Uddannelse og job er et mere nutidigt begreb, der understreger sammenhængen til uddannelses- og erhvervsvejledningen, som er en central del af emnet. Undervisningen i emnet skal ikke kun orientere de unge, men skal også udfordre dem på deres uddannelses- og jobvalg. Eleverne skal opnå generelt samfundskendskab og en større forståelse for arbejdsmarkedet. Derudover skal emnet være med til at udfordre elevernes uddannelsesvalg, så de i højere grad end i dag overvejer alle uddannelsesmuligheder.

UU-vejlederne skal involveres i planlægning og kan involveres i gennemførelsen af UJ forløb og aktiviteter. Et af de væsentlige områder for uddannelse og job er, at det skal skabe en god baggrund for den vejledning, som UU-vejlederne giver. Dette sker blandt igennem kollektiv vejledning. Denne type vejledning er målrettet alle elever og rummer som udgangspunkt informationer om uddannelsessystemet, uddannelsesparathed og valgkompetenceafklaring.

Der er ikke udarbejdet regler eller lovkrav om, hvordan UU-vejlederens involvering skal finde sted. Der hersker dog ingen tvivl om, at skolen har ansvaret fra uddannelse og job, men kan godt uddelegere hele eller dele af udførelsen til UU. 

Uddannelse og job kan som obligatorisk emne efter folkeskolelovens § 7 indgå i alle øvrige fag.

Oversigt med eksempler på forskellige forløb, som UU Vestsjælland og uddannelsesvejlederne kan medvirke i, ses i indholdsfortegnelsen – yderligere beskrivelser på de efterfølgende sider.

Opgavefordeling

Det er UU-vejlederens opgave, at samarbejde med skolen om planlægning af emnet uddannelse og job herunder bl.a. for- og efterbehandling af vejledningsaktiviteter.

UU-vejlederens rolle vil være at initiere, at der foregår UJ forløb på samtlige klassetrin på skolerne. Dernæst skal UU-vejlederen kunne præsentere forløbsmuligheder, medvirke ved planlægning og formidling af kontakter til resurse- og netværkspersoner. Endelig kan UU-vejlederen selv medvirke i forbindelse med informations- og undervisningsdel.

Ressource- og netværkspersoner beskrevet i materialet skal forstås som personer, man som skole kan trække på for at få etableret de nævnte UJ-forløb.

Som en del af nogle af UJ-forløbene i 7. – 10. kl. planlægges der med, at UU yder kollektiv vejledning som oplæg til UJ-undervisningen.

Hvor intet andet fremgår, betragtes forløbene som undervisningsforløb.

UU-vejlederen kan forestå hele eller dele af forløb i UJ undervisningen, hvis skolen/kommunen ønsker det. I så tilfælde afregnes med UUs takst for konsulentløn (285.- kr. / timen i 2015 kr.)

Forløbene for specialklasser skal betragtes som ideer til videre inspiration.

Forløbene til ikke-uddannelsesparate skal ses som en del af den lovmæssige, særlige skole- og vejledningsindsats.

Materialer

UU Slagelse har udarbejdet et særligt hæfte, som skal ses som et inspirationsmateriale og et planlægningsværktøj i forbindelse med årsplanlægningen på den enkelte skole.

Hæftet vil løbende udsendes i nye udgaver efterhånden, som der udvikles nye forløb, og der generelt er behov for redigering.

Der er eksempler på forløb til såvel indskoling, mellemtrin og udskoling, og UU ligger inde med enkelte klassesæt til visse af forløbene, som vil kunne udlånes i en opstarts- / inspirationsfase. Dette koordineres i samarbejde med UU-vejlederen i forbindelse med samarbejdet om årsplanlægningen.?

Du kan se inspirationshæftet her, hvor du også kan læse meget mere om uddannelse og job.

UU har enkelteksemplarer eller enkelte klassesæt af en del af materialerne til inspiration

Skolerne anskaffer selv nødvendige materialer til forløbene.